Yönetim Kurulu

TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(Kamu yararına çalışan derneklerdendir)

Madde: I DERNEĞİN ADI

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği`dir. (Türkiye çapında bir Jinekoloji ve Obstetri birliği) Derneğin Merkezi: Ankara` dadır.

Madde: II – DERNEĞİN AMACI

1. Meslektaşlar arasında iletişimi kuvvetlendirip deneyimleri paylaşarak daha bilinçli olarak mesleğe ve topluma yararlı olmak,
2. Anne ve bebeğin sağlık sorunlarına bağlı yaşam kalitesini arttırmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, başta kadın ve üreme sağlığı olmak üzere, dünyada bu amaca yönelik araştırmalardan meslektaşları ve aileleri bilgilendirmek amacıyla konferans, seminer, toplantı gibi aktiviteler düzenlemek,
3. Mediko-sosyal bakımdan kadın sağlığı ile ilgilenmek,
4. Mesleki ve ilmi konularda araştırmada bulunacak üyelere gerekli desteği ve tartışma ortamını sağlamaya çalışmak, meslek içi eğitimi yurt geneline yaymak ve eğitimde kaliteyi arttırmak için girişimlerde bulunmak,
5. Mesleki yenilikleri meslektaşlarımıza iletmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bildiri ve yayınlar yapmak,
6. Yukarıdaki maddelerin tahakkukunda çalışanları ve başarı gösterenleri teşvik amacıyla müsabaka tertip edip, diploma, madalya, burs ve ikramiyeler vermek.
7. İmkanlar ölçüsünde üyelerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla mesken ve işyeri alımı gibi girişimlerinde yardımcı olmak, gereğinde üyelere hayat sigortası sağlamak, hastalık ve ölüm gibi durumlarda maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, ayrıca yeni meslektaşların hayata atılırken karşılaştıkları güçlüklerde yardımcı olmak.
8. Kadın-Doğum asistanlarının ve uzmanlarının bilimsel ve mesleki sorunlarının çözülmesi ve özlük haklarının geliştirilmesi ve problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak,
9. Yurt içi ve yurt dışı diğer mesleki dernek ve kuruluşlarla amaçlarına uygun iş birliği yapmak.
10.Üniversiteler ve özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak derneğin amacıyla ilgili alanlarda yurtdışında lisans ve lisansüstü, doktora sonrası ve sertifika düzeyinde öğrenim görmekte olan araştırma görevlisi ya da uzmanlara, yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda burs vermek
11.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar kurmak ve işletmek
12.Amacının gerçekleştirmesi için gerek görülmesi durumunda yurtiçi ve yurtdışında federasyon kurmak, platform oluşturmak veya kurulu bir federasyona veya platforma katılmak
13.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf ,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
14.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde ,5072 sayılı dernek ve vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
15.Güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapılması amacıyla çalışma grupları oluşturmak
16.Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek
19.Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar konser, balo, tiyatro, sergi, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak